חמת גדר - אטרקציות בצפון

פארק חמת גדר/ ספא וילג'

פארק חמת גדר / ספא וילג

כללי:

מטרת התקנון היא להבטיח כי הפארק יפעל ברמה מיטבית, לשביעות רצון כלל המתרחצים האורחים.

ההוראות שבתקנון נועדו להבטיח כללי התנהגות נאותים לטובת כלל המתרחצים וכן שמירה בטחון ובטיחות, האורחים, העובדים והמתקנים בפארק.

כניסה:

החברה רשאית לסלק מהפארק, לאלתר, אדם שבהתנהגות או במחדל הפר את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית,
תשנ"ח 1998- , החוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב 2001- ו/או הפרת כל חוק ודין העלולים לגרום
או שגרמו בפועל להטרדה ו/או לנזק לחברה ו/או לצד שלישי ושומרת לעצמה את הזכות לשיפוי מאותו אדם בגין כל נזק שיגרם לה.

"החברה"
חמת גדר בע"מ

"פארק חמת גדר "
חמת גדר בע"מ דואר טבריה מיקוד 1517000

"פארק חמת גדר " – מתחמי המים , רחצה , הבריכות, המגלשות, כל האזורים הפתוחים לקהל הרחב במתחם חמת גדר .

"מתרחצים"
אורחי חמת גדר , אורחי מלון ספאוילג' .

"שובר ברקוד"
כרטיס כניסה לפארק , בין אם נרכש ישירות בקופה או הומר מכרטיס שלאחד ממועדוני הצרכנות שהינם בהסכם עם הפארק.

"אורח"
מי שרכש כרטיס כניסה לביקור חד-פעמי ו/או מי שהגיע במסגרת קבוצתית ו/או במסגרת קבוצה מאורגנת.

חמת גדר שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם אשר גרם בעבר לנזק כלשהו לחברה,
לרבות אדם שנהג בצורה בלתי הולמת, כלפי צוות הפארק, או המתרחצים.

כמות הנכנסים לפארק המים תותר בהתאם להיתר הניתן ו/או בכפוף לנוהלי והוראות עבודה של החברה .

חמת גדר שומרת לעצמה את הזכות הן מסיבות ביטחוניות והן מסיבות בטיחות לבצע חיפוש על גופו של אדם ו/או בתיק ו/או בציוד הנלווה של כל אדם הנכנס למרכז.

חל איסור מוחלט להכניס לפארק המים :משקאות חריפים; בעלי חיים; נרגילות; כלי זכוכית; כלי נשק מכל סוג שהוא לרבות סכינים;
מכלי גז למיניהם;חכות דייג, משחקי קלפים והימורים אסורים; גזיות , אמצעי להשמעת מוסיקה .

הכניסה לפארק המים מותרת רק עם רכישת כרטיס כניסה או הצגת כרטיס בר תוקף אשר תוקפו תואם את יום הכניסה / עונת הרחצה/ אישור ההנהלה.

אין ההנהלה אחראית לנזק שייגרם לאדם הנכנס לשטחי הפארק ללא היתר כאמור.
כרטיס שפג תוקפו לא ניתן לממשו.

בפארק מותקנות מצלמות לצורכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי .

ילד מגובה מטר חייב בכרטיס כניסה בתשלום מלא.

התא לשמירת חפצים אינו כספת ! אין להשאיר חפצי ערך, מזון, ארנקים, מפתחות ונשק בתאים במלתחות ובשטחי הפארק.
ההנהלה אינה אחראית לגניבות, לנזק ו/או לאבדן.
מומלץ שלא להביא כלל חפצי ערך לחמת גדר

הנהלת הפארק שומרת לעצמה את הזכות לסגור את הפארק, חלקים ממנו או מתקניו ,לקבוצות, שיפוצים,
תחרויות או אירועים מיוחדים לזמן / תקופה קצובה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא פיצוי כספי או אחר.

מתקני הפארק הינם מטבעם מתקנים פעילים שעלולים להתקלקל, להינזק או להישחק –
השבתת מתקן מסיבות אלו ו/או כל סיבה תפעולית אחרת, אינה מקנה לאדם זכות לפיצוי.

אורחים/מתרחצים – רשאים להיכנס ל"חמת גדר " בלבד .

חמת גדר שומרת לעצמה את הזכות לסגור חלקים מפארק המים לפעילויות אחרות וייחודיות –
לקבוצות ו/או אוכלוסיות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא תשלום פיצוי לכל אדם.

בכל זמן הפעילות נוכח מנהל / מנהל תורן האחראי על הפארק.

כללי התנהגות:

הנך נכנס לפארק בו השטחים רטובים ולחים – לכן יש לנקוט משנה זהירות ,ולהימנע מסכנת החלקה.

יש לפעול בהתאם להוראות השילוט ברחבי הפארק.

אסורה הכנסת ו/או האכלת בעלי חיים לשטח הפארק.

חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי הפארק לרבות השטחים הפתוחים על פי החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון,
תשמ"ג 1983- וזאת למעט איזור המסומן כאיזור עישון.

הורים אחראים להשגיח על ילדיהם בכל שטח הפארק.

ההתנהגות בשטח הפארק כפופה להתנהגות במקום ציבורי ובהתאם להוראות החוק והתקנות הנקבעות מעת לעת..

שימוש במתקנים:

השימוש במתקני הפארק מותר בשעות הפעילות המוגדרות, כפי שיפורסמו לגבי כל מתקן.

החברה רשאית לשנות את שעות פתיחתו של מרכז ו/או של מתקנים בהתאם לשיקולה הבלעדי.

החברה עושה כמיטב יכולתה להפעיל את כל המתקנים, יתכנו תקלות או תיקונים למתקנים שלא יופעלו ולמבקרים לא יהיו כל טענות,
דרישות לפיצוי או דרישה להפחתת התשלום.

רוכשי כרטיסים חד פעמיים ואורחים כפופים להוראות המפורטות בכל מתקן / פעילות בהם רשאים להשתתף.
במידה והתנהגותם תחרוג מהתקנות, הנהלים, הסדר הציבורי והוראות הצוות, מנהל תורן רשאי להפסיק את פעילותם במרכז ולהוציאם משטח הפארק, ללא החזר כספי.

המשתמשים במתקני הפארק, עושים זאת על אחריותם הבלעדית ואין הנהלת הפארק אחראית לכל תאונה, פגיעה, קלקול, אובדן,
גניבה ו/או נזק שייגרם לפרט או לרכוש בשטח הפארק.
על המשתמש להקפיד הקפדה יתרה על ההוראות.

האורחים והמנויים ישתמשו במתקנים ובפעילויות רק לאחר שבדקו ומצאו שהם בריאים, מיומנים ויודעים את כל הדרוש לפעילות במתקן.

כללי ניקיון, היגיינה:

חובה לשמור על הניקיון ולהשליך פסולת אך ורק לפחים המיועדים לכך.

יש לשמור על הניקיון בפארק ובמלתחות.

חל איסור מוחלט על הסובלים ממחלות עור וממחלות מדבקות להשתמש במתקני הפארק.

נהלי התנהגות במתקנים ובבריכות השחייה:

הכניסה לבריכות ולמתקני המים והמגלשות – בבגד ים בלבד.

חובה להישמע להוראות המצילים וצוות הפארק.

הכניסה לשטח הבריכות מותרת אך ורק בעת שמציל נוכח במקום ובשעות הרחצה הקבועות.

הכניסה לשטח הבריכה הנה בבגד-ים בלבד, (לא תותר כניסה במכנסי בד, חולצות, גופיות ונעליים) ומעבר במקלחות הינה חובה טרם הכניסה לבריכה.

מתרחצים בעלי שיער ארוך חייבים לחבוש כובע-ים לפי שיקול דעת המציל והוראותיו.

אסורה הכנסת צעצועים כגון: גלגל ים, מזרוני ים, כדורים מכל סוג שהוא, שנורקל ואקדחי מים.

משחקי הטבעה, קפיצות ודחיפות אסורים בהחלט !

אסור לקפוץ למים, אסור לדחוף, אסור לרוץ בכל השטחים הרטובים.

במועדים שייקבעו על ידי הנהלת הפארק, ייסגרו חלקים ממתקן ו/או מהבריכה או הבריכה כולה.

חל איסור להכניס כסאות לבריכות.

הרחצה בחמת גדר הינה בריאה ומומלצת .
הכוונה היא :  לאנשים בריאים  בדרך כלל  או אלה שלא סובלים ממחלות לב.

 בעיות לחץ דם , נשים בהריון ( הרחצה אסורה ), מחלימי שבץ וכדומה( הרחצה אסורה ) , מומלץ להיוועץ עם רופא לפני הרחצה .

הרחצה והשימוש במתקנים עד גיל 6 בהשגחה פיזית צמודה של ההורים ובאחריותם תוך קשר עין או קרבה פיזית –
עם הקטין שמשמעה אפשרות הושטה מידית של עזרה
.
נוכחותם חובה הן בשעה שהקטין בתוך מי הבריכה והן בשעה שהוא מחוץ למים.

בעולם הילד, יש לפעול בהתאם לשילוט. חובת השגחה פיזית צמודה של ההורים ו/או מבוגר אחראי על הקטין.

קטינים מתחת לגיל 6 וקטינים שאינם יודעים לשחות, חייבים בליווי והשגחת מבוגר לכל סוגי הבריכות והמתקנים ובאזורי המים הרדודים בלבד.
בכל מקרה הקטינים מחויבים להשתמש
במצופים.

שטח הפארק הנו אזור רטוב ולח, הנכם מתבקשים לנהוג במשנה זהירות עקב סכנת החלקה.

גלישה במגלשות המים ובמתקני האקסטרים: ( בעונה )

הגלישה במגלשות המים הנה אך ורק מגיל 10 ומעלה, ורק למי שיודע לשחות.

הגלישה בכל סוגי המגלשות בפארק הינה בישיבה בלבד.

אין לגלוש על הבטן ו/או בכל צורה אחרת.

חובה לקרוא את הוראות השימוש בכל מתקן , להישמע להם ולהנחיות המפעילים .

עצירה במהלך גלישה במגלשות המים אסורה בהחלט ומסוכנת מאד .

חל איסור לקפוץ בכל אזור הבריכות .

נגישות

בעל תעודת נכה פטור מעמידה בתור , נא לפנות לאחראי לקבלת העדפה.

מועדוני צרכנות:

השובר האלקטרוני שיונפק יכלול את כל הכמות המוזמנת.

לא ניתן לבצע מימוש חלקי של הכרטיס.

ולא ניתן לבצע ביטול חלקי של ההזמנה.

לדוגמא לא ניתן לבטל 2 כרטיסים מתוך הזמנה של 4 כרטיסים!!! במידת הצורך יש לבטל את כל ההזמנה (טרם ביצוע המימוש) ולבצע הזמנה חדשה.

לא יהיה החזר כספי או זיכוי כלשהו עבור כרטיסים שלא מומשו ביום ההגעה.

לא יינתן זיכוי ו/או החזר כספי למתרחצים אשר רכשו כרטיסים באמצעות מועדוני צרכנות ובפועל נכנסו פחות מהנרכש.
כרטיס שנרכש ימומש באותו יום ולא יינתן זיכוי למועד אחר
.

באחריות חבר מועדון הצרכנות (למיניהם) ליישם הנחיה זו ולעדכן את המתרחץ כי במידה והכרטיס שרכש –
דרך מועדון הצרכנות והומר לכרטיס כניסה של הפארק עליו לרכוש רק לפי כמות המגיעים
בפועל .
לא תהיינה החזרות על כרטיסים שנרכשו ולא מומשו באותו יום
.

אין הנהלת הפארק אחראית להזמנה שבין חבר המועדון צרכנות למועדון, ההתחשבנות הינה בין המועדון לחבר בלבד.

כל רכישת כרטיסי כניסה דרך המועדונים /ביטולם /זיכוי /שינוי תעשה אך ורק דרך מועדון הצרכנות בו חבר המתרחץ.

החזר כספי לכרטיס שנרכש יאפשר רק במקרים הבאים:

מתרחץ שרכש כרטיס כני סה ומומש ,אך ביקש לבטל הכרטיס תוך 10 דקות מרגע כניסתו לפארק.

כרטיס שנכנס ונסרק לא יינתן החזר כספי.

שינויים ועדכונים בתקנון יבוצעו על פי שיקול בלעדי של החברה ויפורסמו באתר האינטרנט של הפארק.

צוות חמת גדר מאחל לכם פעילות נעימה ומהנה!

חוק הגנת הצרכן, ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א 2010– 1981התשמ"א